Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bloemenatelier David De Jonghe: Gevestigd te Aartselaar, Laar 24, 2630 Aartselaar, onder firma Connectinvest met ondernemingsnummer BE0899097849.

 • Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Bloemen David De Jonghe.

 • Overeenkomst: Een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of dienst.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bloemen David De Jonghe en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan.

 2. Bloemen David De Jonghe behoudt zich het recht voor om prijzen of Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 3. Een overeenkomst met Bloemen David De Jonghe is alleen bindend na bevestiging door Bloemen David De Jonghe, telefonisch, mondeling, schriftelijk of elektronisch.

Artikel 3: Annulering en uitstel

 1. Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen worden gedaan tot 10 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Na deze termijn kan Bloemen David De Jonghe het volledige tarief in rekening brengen.

 2. De Klant mag een dienst tot 10 werkdagen voor levering of afhaling uitstellen.

 3. Bloemen David De Jonghe behoudt het recht om een overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren en zal de Klant hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Rekening en betaling

 1. Elke overeenkomst wordt afzonderlijk verrekend aan Klant, tenzij anders overeengekomen.

 2. Elke overeenkomst heeft een betalingsverplichting en dient te worden voldaan.

 3. Bloemen David De Jonghe behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een overeenkomst op te schorten bij betalingsachterstand.

Artikel 5: Levering

 1. Bloemen David De Jonghe is niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering of niet-levering als gevolg van afwezigheid op het afleveradres. Extra kosten worden in rekening gebracht voor een tweede leveringspoging.

 2. Exacte leveringstijdstippen kunnen niet worden gegarandeerd, maar worden naar vermogen nageleefd.

 3. Bij beschadigingen of tekortkomingen dient de Klant dit direct na levering te melden.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Creaties van Bloemen David De Jonghe zijn hand- of maatwerk en kunnen variëren in natuurlijke eigenschappen. Afwijkingen worden niet beschouwd als tekortkomingen.

 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle ontwerpen en creaties eigendom van Bloemen David De Jonghe en mogen ze alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aankopen van bloemen en planten vanwege hun beperkte houdbaarheid. Het is echter van toepassing op aankopen van potterie en glaswerk.

Artikel 8: Betaling

Facturen zijn contant (binnen 7 dagen) betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 10%, met een minimum van 50 euro en een maximum van 2500 euro.

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Bloemen David De Jonghe zijn exclusief bevoegd.