Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bloemenatelier  David De Jonghe gevestigd is te Aartselaar ,Laar 24  2630 Aartselaar Firma Connectinvest ondernemingsnummer: BE0899097849

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Bloemen David De Jonghe plaatst.

Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of dienst.

Artikel 2: Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen Bloemen DavidDe Jonghe en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan. 2. Bloemen David De Jonghe is gerechtigd om de prijzen of Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.3. Een overeenkomst tussen Bloemen David De Jonghe is enkel bindend wanneer er telefonisch, mondeling, schriftelijk of elektronisch bevestiging  is gebeurd door Bloemen David De Jonghe

2. De Klant is verplicht de bestelling voor plaatsing op juistheid en volledigheid te controleren.

3. Overeenkomsten zullen pas uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door middel van een bevestiging.

Artikel 3: Annulering en uitstel

1. Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen maar geschieden tot 10 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan Bloemen David De Jonghe het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij de Klant. Overeenkomsten die binnen de 10 dagen na overeenkomst dienen uitgevoerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.

2. De Klant mag een dienst opschuiven of uitstellen tot 10 werkdagen voor levering of afhaling van de bestelling.

3. Bloemen David De Jonghe behoudt altijd het recht om een Overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren. Bloemen David De Jonghe dient de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 4: Rekening en betaling

1. Iedere Overeenkomst wordt door Bloemen David De Jonghe afzonderlijk verrekend aan Klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

2. Elke Overeenkomst is een overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op gemaakt wordt.

3. Bloemen David De Jonghe is gerechtigd (verdere) elke overeenkomst op te schorten, indien betalingsachterstand  is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling ontvangen is van de bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 5: Levering

1. Bloemen David De Jonghe kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen. Er zal maar 1 worden langsgegaan op het adres, bij 2de aanbieding komen er extra kosten.

2. Bloemen David De Jonghe kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen alhoewel ze deze naar goed vermogen gerespecteerd worden.

3. Het kan voorkomen dat producten, die online verkocht worden, onverhoopt, op moment van aankoop door de Klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Bloemen David De Jonghe dient de Klant hiervan in kennis te stellen. Bloemen David De Jonghe kan een alternatief leveren aan de Klant of dat gedeelte van de bestelling annuleren.

4.Beschadigingen of kwalitatieve tekortkomingen dienen onmiddellijk na de levering gemeld te worden, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

1.De creaties van BLOEMEN DAVID DE JONGHE zijn handwerk en/of maatwerk, en worden vervaardigd met bloemen en/of planten die uit hun aard niet identiek zijn. Voorbeelden zijn steeds slechts indicatief. Eventuele afwijkingen kunnen niet beschouwd worden als kwalitatieve tekortkomingen.

2.Tenzij anders vermeld zijn alle ontwerpen en creaties in de winkel(s), op de Website en de handelsnaam en het merk “Bloemen David De Jonghe” eigendom van Bloemen David De Jonghe/Connectinvest. Zij mogen enkel gekopieerd, verveelvoudigd of anderszins gebruikt worden mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van David De Jonghe. Bloemen David De Jonghe heeft het recht foto's van zijn ontwerpen  te gebruiken op Instagram, Facebook, website en alle media die Bloemen David De Jonghe gebruikt nu en in de toekomst.

Artikel 7: Herroepingsrecht: 

Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen). Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van bloemen en planten aangezien het dan om bederfelijke en (meestal) op maat gemaakte producten gaat met een beperkte houdbaarheid.  Het herroepingsrecht is echter wel van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van potterie en glaswerk. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer glaswerk of potterie onherroepelijk vermengd zijn met bloemen of planten aangezien het dan om op maat gemaakte producten gaat.

Bloemen David De Jonghe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld;  misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; fouten in de tekst/gegevens. De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.

Artikel 8: Betaling:

De facturen zijn contant (7dagen)betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Bij gebreke aan betaling van de factuur op haar vervaldag, brengt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 10%.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het verschuldigde saldo van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van 50 euro en met een maximum van 2500 euro, dit ten titel van forfaitaire vergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de partijen. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.